Etický kodex

Etický kodex REART České umělecké agentury I. Úvod Česká umělecká agentura REART - Česká republika (dále jen REART management) si váží a vždy respektuje zájmy všech, koho se mohou dotýkat její aktivity. Tento přístup patří k jeho základním hodnotám, které pečlivě ochraňuje a rozvijí. Základním cílem REART management je napomoci podpory vzdělání a vyšší gramotnosti na území České republiky, ale důležitou prioritou je její autorská umělecká produkce programů v oblasti všech uměleckých směrů 21. století. II. Hodnoty REART managementu čerpá svou inspiraci z historie, dějin hudby, architektury, dějin umění obecně a na něm založeného poznání vývoje lidstva. Významnými hodnotami pro nás jsou zejména: ▪ Důstojnost člověka ▪ Rovnost ▪ vzdělání ▪ Solidárnost ▪ Respekt k odkazům dějin umění a velikánům světové kultury ▪ Zodpovědnost vůči všem věkovým generacím ▪ Respektování obyvatelstva a kultury (standardy, hodnoty a pravidla). ▪ Ctít a souhlasit s uvedenými etickými zásadami, kterými jsou ▪ Profesionalita ▪ Odpovědnost ▪ Čestnost ▪ Sounáležitost REART management se zaměřuje se na hodnotu každé lidské bytosti a uměleckou solidaritu, která by každému umožnila důstojné poznání a prezentaci svého uměleckého projevu, bez ohledu na věk, pohlaví, sexuální orientaci, původ, náboženství nebo politické přesvědčení. REART management věří v sílu lidí, partnerů, spolupracovníků, zaměstnanců a podporuje iniciativu, která vychází z inspirace tvořit umění pro ostatní, a to z lidí samotných. III. Dodržování právních předpisů REART management vždy jedná v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky a, pokud nastane taková situace, tak i jiných zemí. IV. Pracovníci - spolupracovníci REART management si váží všech profesionálních i dobrovolných pracovníků, spolupracovníků a považuje je za svůj nejvzácnější zdroj pro naplňování svého poslání. REART management vybírá a přijímá své pracovníky a spolupracovníky , přistupuje k nim a svěřuje jim pracovní funkce na základě rovné příležitosti, založené výlučně na jejich schopnostech, kvalifikaci a pracovním profesionálním výkonu. Jakákoliv diskriminace je zakázána. REART management zajišťuje, aby všichni pracovníci věděli, jak fungují vnitřní procesy uvnitř agentury a jaká práce je od nich očekávána. REART management vyžaduje od svých pracovníků, aby jednali jejím jménem a vykonávali svou pracovní aktivitu na vysoké profesionální a etické úrovni v souladu s jejím posláním. V. Partneři agentury REART Jednotlivý partneři, organizace a společenství v REART management jsou partnery se společným zájmem a cílem k dosahování hlavního cíle činnosti. REART management je otevřena partnerské spolupráci se všemi organizacemi, které usilují o účinnou pomoc a nápravu k pozvednutí kultury, vzdělání a lepší gramotnosti obyvatel všech vrstev ČR. Partnerství s ostatními organizacemi je základem pro poskytování a šíření kulturních hodnot pro současnou a budoucí generaci tvořící následné hodnoty, které jsou základem fungování a principů svobodné demokratické vlasti ČR. VI. Zakladatel Zakladateli jsou české fyzické osoby s dlouholetou uměleckou a obchodní mezinárodní praxí. REART management jsou OSVČ -podnikatel, který je zapsán v obchodním rejstříku jedná pod svou obchodní firmou pod svým vlastním jménem, ke kterému mohou připojit odlišující dodatky. Na všech obchodních listinách musí každý podnikatel kromě údaje o zápisu v obchodním či jiném rejstříku uvádět své jméno a také sídlo, jenž vyplývá z veřejného rejstříku, resp. je dáno jeho hlavním obchodním sídlem či bydlištěm (§ 429 a 435 OZ). VII. Příjemci pomoci REART management poskytuje svou uměleckou produkcí dle svých možností k nápomoci pomoc národní kulturnosti bez rozdílu náboženství, rasy, pohlaví, věku, přesvědčení a společenského postavení. Chce stát nablízku všem, kteří kulturu požadují, vnímají, potřebují a vytváří. Chceme pomáhat, tvořit, zprostředkovávat a dosahovat co nejvýše k vzdělanosti každého lidského života. VIII. Získávání finančních prostředků REART získává finanční prostředky pro svoji činnost od soukromých osob, nevládních institucí, církví, společností, státních úřadů, institucí, evropských a mezinárodních institucí a vlád, mecenášů, sponzorů, nadšenců, či obroditelů z jakéhokoliv oboru podnikání s výhradou nezákonně nabytých prostředků, tedy z trestné činnosti. REART management si je vědoma, že prostředky, kterými disponuje, jsou propůjčeny díky štědrosti dárců a vědomí sociální zodpovědnosti různých institucí. Jsou to především oni, kterým se zodpovídá za jejich nejvhodnější použití ve shodě s účelem, na který byly poskytnuty. Výrazem zodpovědnosti je rychlé a přesné informování o způsobu a množství použitých prostředků a plnění dohodnutých závazků vůči dárcům. IX. Dodavatelé a další partneři Se všemi, kteří jsou nápomocni naplňovat naše kulturní poslání, má REART management rovnoprávné vztahy při zachování vzájemné úcty a respektu. Takové vztahy jsou tvořeny na základě spravedlivých podmínek, důvěry a odpovědnosti. X. Veřejné záležitosti REART management se jako součást kulturně - politického a společenského dění v české republice. Ve svých postojích se snaží především hájit zájmy svého poslání, přesvědčením pozvednutí celkové gramotnosti českého národa, klientů, partnerů a dárců. Přispívat svou činností k vědeckotechnickému rozvoji, zejména v oblasti kultury a pomoci zavádění v oblasti kultury nových moderních technologií, které začínají být zařazovány do uměleckých oborů 21. století. XI. Etický kodex pracovníků, spolupracovníků, partnerů České umělecké agentury REART ▪ Pracovník, spolupracovník, partner REART managementu respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, pohlaví, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti. ▪ Činnosti spojené s náplní a cílem agentury REART management, které pracovník poskytuje, musí být na nejvyšší odborné úrovni. ▪ Jedná tak, aby chránila tvořil kulturnost, vzdělanost, důstojnost a lidská práva svých klientů. ▪ Dodržuje veškeré právní předpisy a jedná ve shodě se směrnicemi a jinými závaznými dokumenty REART. ▪ Respektují znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků. ▪ S partnery a dodavateli jednají s úctou a respektem, plní dohodnuté závazky a totéž vyžadují i od nich. ▪ Vždy sledují především zájem dobra klientů a kvality poskytovaných služeb na kulturním poli. ▪ Dbají dobrého jména agentury, odděluje svoje osobní postoje a postoje agentury, jsou-li odlišné. ▪ Neposkytují třetím stranám žádné informace, které by mohly vést k situacím, jež by ohrozili život určitých skupin, obyvatelstva nebo kolegů či dobré pověsti agentury REART. ▪ Nepřijímají žádné materiální ani nemateriální výhody od třetích stran oplátkou za služby poskytované v rámci jejich pracovní činnosti.